Περιβάλλον

Για τις 20 – 22 Μαρ­τί­ου 2020 ορί­στη­κε το νέο ρα­ντε­βού των πρω­το­πό­ρων στην κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία, τις τε­χνο­λο­γί­ες πε­ρι­βάλ­λο­ντος και τις έξυ­πνες πό­λεις

Οι εξε­λί­ξεις στην κυ­κλι­κή οι­κο­νο­μία, στις και­νο­το­μί­ες για τις τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής, οι με­λέ­τες πε­ρί­πτω­σης και τα νέα έρ­γα για βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη, αλ­λά και τα πλέ­ον σύγ­χρο­να μη­χα­νή­μα­τα έρ­γων φέρ­νει η 4η διε­θνής έκ­θε­ση «Verde.tec». Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο MEC Παια­νί­ας από τις 20 έως τις 22 Μαρ­τί­ου 2020. 

Με­τά την επι­τυ­χία της προη­γού­με­νης διορ­γά­νω­σης, η αγο­ρά δί­νει ρα­ντε­βού την επό­με­νη άνοι­ξη στη «Verde.tec» για να επι­βε­βαιώ­σει τη δυ­να­μι­κή και τις επεν­δυ­τι­κές ευ­και­ρί­ες που υπάρ­χουν σε όλους τους κλά­δους των τε­χνο­λο­γιών πε­ρι­βάλ­λο­ντος. 
Για πρώ­τη φο­ρά θα πα­ρου­σια­στούν ολο­κλη­ρω­μέ­να έρ­γα που πα­ρα­δί­δο­νται προς όφε­λος των το­πι­κών κοι­νω­νιών αλ­λά και τε­χνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα που δια­σφα­λί­ζουν την αει­φο­ρία με τη λι­γό­τε­ρη δυ­να­τή ενερ­γεια­κή επι­βά­ρυν­ση. Ύστε­ρα από αί­τη­μα της αγο­ράς μά­λι­στα, θα υπάρ­ξει δυ­να­μι­κή πα­ρου­σία των μη­χα­νη­μά­των έρ­γων και των επι­χει­ρή­σε­ων που κά­νουν προ­ω­θούν έρ­γα προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης. 

Συ­νε­δρια­κά και βρα­βεύ­σεις 

Πα­ράλ­λη­λα με την έκ­θε­ση προ­ε­τοι­μά­ζο­νται οι ερ­γα­σί­ες του «Verde.tec Forum», στο οποίο θα γί­νει ανα­λυ­τι­κή επι­σκό­πη­ση με­λε­τών και ολο­κλη­ρω­μέ­νων έρ­γων που υλο­ποιού­νται εί­τε ως ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις, εί­τε ως συ­μπρά­ξεις Δη­μο­σί­ου – Ιδιω­τι­κού το­μέα. Για μια φο­ρά ακό­μα, οι κο­ρυ­φαί­οι φο­ρείς του κλά­δου θα προ­ε­τοι­μά­σουν workshops αλ­λά και ημε­ρί­δες για την ανα­κύ­κλω­ση, τις ανα­νε­ώ­σι­μες πη­γές ενέρ­γειας, την οι­κο­λο­γι­κή δό­μη­ση και τη δια­χεί­ρι­ση των υδα­τι­κών πό­ρων. 

Στο επό­με­νο διά­στη­μα θα ανα­κοι­νω­θεί επί­σης η πρό­σκλη­ση εν­δια­φέ­ρο­ντος τό­σο προς τους φο­ρείς και τους ορ­γα­νι­σμούς Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης, όσο και προς τις δη­μο­τι­κές και τις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις που θα διεκ­δι­κή­σουν ένα από τα “Greek Green Awards 2020”

Στην 4η διε­θνή έκ­θε­ση “Verde.tec”, θα διορ­γα­νω­θούν δυο βρα­δυ­ές απο­νο­μής. Στην πρώ­τη θα τι­μη­θούν οι προ­τά­σεις με δη­μό­σιο και κοι­νω­νι­κό αντί­κτυ­πο ενώ στη δεύ­τε­ρη, οι προ­τά­σεις προ­ώ­θη­σης των τε­χνο­λο­γιών πε­ρι­βάλ­λο­ντος με επι­χει­ρη­μα­τι­κή αντί­λη­ψη, απο­τε­λέ­σμα­τα και στρα­τη­γι­κούς στό­χους. 

Ζή­στε στον παλ­μό της κυ­κλι­κής οι­κο­νο­μί­ας, εξα­σφα­λί­στε τη συμ­με­το­χή σας στην 4η διε­θνή έκ­θε­ση “Verde.tec” τώ­ρα!

Στην 4η διε­θνή έκ­θε­ση “Verde.Tec” για τις Τε­χνο­λο­γί­ες Πε­ρι­βάλ­λο­ντος θα συμ­με­τέ­χουν ως εκ­θέ­τες Δή­μοι, Πε­ρι­φέ­ρειες, Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ενώ­σεις Δή­μων, Ανα­πτυ­ξια­κοί Σύν­δε­σμοι, ΔΕΥΑ, ΦΟΔ­ΣΑ και αυ­το­διοι­κη­τι­κοί φο­ρείς του εξω­τε­ρι­κού, επί­σης θα συμ­με­τέ­χουν οι εται­ρεί­ες των οποί­ων δρα­στη­ριο­ποιού­νται στις εξής κα­τη­γο­ρί­ες: 

 • Απο­κα­τά­στα­ση πε­ρι­βάλ­λο­ντος – Τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής & Εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας. 
 • Ανα­νε­ώ­σι­μες πη­γές ενέρ­γειας.
 • Μη­χα­νή­μα­τα Έρ­γων.
 • Κα­τα­σκευ­ές και επι­σκευ­ές κτη­ρί­ων.
 • Ανα­κύ­κλω­ση προ­ϊ­ό­ντων και υλι­κών.
 • «Πρά­σι­νη» Βιο­μη­χα­νία, μη­χα­νή­μα­τα, ερ­γα­λεία & εξο­πλι­σμός. 
 • Υπη­ρε­σί­ες & Τε­χνο­λο­γί­ες Δια­χεί­ρι­σης Εφο­δια­σμού.
 • Αυ­το­κι­νού­με­να οχή­μα­τα & μη­χα­νή­μα­τα.


Οι κα­τη­γο­ρί­ες επι­σκε­πτών εί­ναι οι ακό­λου­θες: 

 • Στε­λέ­χη, μη­χα­νι­κοί και τε­χνι­κοί των ΟΤΑ, της βιο­μη­χα­νί­ας, της βιο­τε­χνί­ας, των με­γά­λων εμπο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, των κα­τα­σκευα­στι­κών εται­ριών, των ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων, των Με­τα­φο­ρών, των Logistics. 
 • Υπεύ­θυ­νοι των τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των δη­μο­σί­ων Ορ­γα­νι­σμών και Επι­χει­ρή­σε­ων. 
 • Αρ­χι­τέ­κτο­νες. 
 • Ερ­γο­λή­πτες. 
 • Επεν­δυ­τές σε ΑΠΕ. 
 • Με­λε­τη­τές. 
 • Αντι­πρό­σω­ποι και έμπο­ροι από όλη την Ελ­λά­δα. 
 • Ξέ­νες αντι­προ­σω­πεί­ες. 
 • Ιδιώ­τες που εν­δια­φέ­ρο­νται για εγκα­τα­στά­σεις φω­το­βολ­ταϊ­κών, βιο­λο­γι­κών κα­θα­ρι­σμών και συ­στη­μά­των ποιό­τη­τας νε­ρού ή εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας στα ακί­νη­τά τους.

https://www.b2green.gr/el/post/74336/pio-enischymeni-kai-pio%E2%80%A6-prasini-erchetai-i-4i-diethnis-verdetec

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *